วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จำนวนนักเรียน 2554

ตาราง จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ลำดับ รหัสsmis ชื่อสถานศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง
1 32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ 4 8 12 1 7 4 11 1 11 12 23 2 12 4 16 1 7 7 14 1 8 8 16 1 9 6 15 1 7 12 19 1 12 8 20 1 55 45 100 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 57 123 8
2 32020002 บ้านหนองพิมาน 8 6 14 1 3 7 10 1 11 13 24 2 6 5 11 1 8 2 10 1 5 4 9 1 8 4 12 1 5 3 8 1 5 6 11 1 37 24 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 37 85 8
3 32020003 บ้านหัวนาคำ 6 12 18 1 18 6 24 1 24 18 42 2 12 11 23 1 10 13 23 1 14 17 31 1 12 17 29 1 6 11 17 1 15 12 27 1 69 81 150 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 99 192 8
4 32020004 บ้านทิพย์เนตร 1 3 4 1 2 3 5 1 3 6 9 2 3 2 5 1 4 2 6 1 2 2 4 1 1 4 5 1 3 1 4 1 2 2 4 0 15 13 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 37 7
5 32020005 บ้านขุนหาญ 2 2 4 1 5 6 11 1 7 8 15 2 6 1 7 1 4 5 9 1 8 3 11 1 5 6 11 1 8 2 10 1 7 7 14 1 38 24 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 32 77 8
6 32020006 อนุบาลชุมพลบุรี 19 22 41 2 16 20 36 1 35 42 77 3 16 28 44 2 16 8 24 1 25 28 53 2 25 14 39 2 20 17 37 1 11 23 34 1 113 118 231 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 160 308 12
7 32020007 บ้านชุมพลบุรี 5 9 14 1 8 8 16 1 13 17 30 2 6 9 15 1 9 5 14 1 11 2 13 1 6 6 12 1 4 8 12 1 8 14 22 1 44 44 88 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 61 118 8
8 32020008 บ้านตึกชุม 17 11 28 1 18 8 26 1 35 19 54 2 14 15 29 1 10 7 17 1 4 22 26 1 21 10 31 1 24 23 47 2 19 18 37 2 92 95 187 8 10 17 27 1 10 11 21 1 16 11 27 1 36 39 75 3 163 153 316 13
9 32020009 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 2 4 1 6 3 9 1 8 5 13 2 2 4 6 1 8 4 12 1 2 2 4 1 3 1 4 1 3 8 11 1 3 7 10 1 21 26 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 31 60 8
10 32020010 บ้านระหาร 8 9 17 1 3 5 8 1 11 14 25 2 6 5 11 1 13 10 23 1 6 9 15 1 5 12 17 1 17 8 25 1 9 16 25 1 56 60 116 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 74 141 8
11 32020011 บ้านแคนดำ 9 8 17 1 6 5 11 1 15 13 28 2 11 9 20 1 5 3 8 1 7 4 11 1 3 6 9 1 6 6 12 1 7 5 12 1 39 33 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 46 100 8
12 32020012 บ้านสวนหม่อน 5 8 13 1 8 2 10 1 13 10 23 2 9 2 11 1 7 8 15 1 8 8 16 1 9 9 18 1 6 6 12 1 8 3 11 1 47 36 83 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 46 106 8
13 32020013 โพนทองพิทยาคม 2 8 10 1 8 3 11 1 10 11 21 2 10 7 17 1 11 11 22 1 7 7 14 1 16 7 23 1 3 8 11 1 13 8 21 1 60 48 108 6 10 10 20 1 7 11 18 1 8 10 18 1 25 31 56 3 95 90 185 11
14 32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ 14 17 31 1 23 14 37 1 37 31 68 2 15 17 32 1 15 18 33 1 20 14 34 1 16 25 41 1 14 20 34 1 19 12 31 1 99 106 205 6 21 21 42 1 23 12 35 1 21 18 39 2 65 51 116 4 201 188 389 12
15 32020015 บ้านกระเบื้อง 8 8 16 1 13 8 21 1 21 16 37 2 4 4 8 1 6 6 12 1 15 10 25 1 8 2 10 1 8 9 17 1 6 8 14 1 47 39 86 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 55 123 8
16 32020016 บ้านขวาวโค้ง 6 4 10 1 9 11 20 1 15 15 30 2 10 7 17 1 6 6 12 1 8 13 21 1 4 7 11 1 10 7 17 1 10 7 17 1 48 47 95 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 62 125 8
17 32020017 บ้านกระสัง 8 2 10 1 5 9 14 1 13 11 24 2 8 2 10 1 2 1 3 1 4 7 11 1 8 4 12 1 8 4 12 1 9 3 12 1 39 21 60 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 32 84 8
18 32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ 11 7 18 1 10 15 25 1 21 22 43 2 11 8 19 1 8 8 16 1 8 5 13 1 10 10 20 1 11 10 21 1 14 10 24 1 62 51 113 6 15 15 30 1 20 19 39 1 18 9 27 1 53 43 96 3 136 116 252 11
19 32020019 บ้านทิพย์นวด 7 6 13 1 20 10 30 1 27 16 43 2 9 12 21 1 10 10 20 1 11 7 18 1 7 11 18 1 12 9 21 1 16 14 30 1 65 63 128 6 19 8 27 1 6 8 14 1 14 12 26 1 39 28 67 3 131 107 238 11
20 32020020 บ้านไพรขลา 10 8 18 1 11 10 21 1 21 18 39 2 15 16 31 1 6 8 14 1 8 9 17 1 16 15 31 2 21 14 35 1 14 6 20 1 80 68 148 7 16 13 29 1 9 12 21 1 12 17 29 1 37 42 79 3 138 128 266 12
21 32020021 บ้านโพนม่วง 18 11 29 1 16 12 28 1 34 23 57 2 14 20 34 1 17 9 26 1 15 16 31 1 23 19 42 1 18 25 43 1 20 16 36 1 107 105 212 6 19 12 31 1 19 20 39 1 16 21 37 1 54 53 107 3 195 181 376 11
22 32020022 บ้านขามโพนทัน 8 7 15 1 7 7 14 1 15 14 29 2 3 6 9 1 4 6 10 1 14 5 19 1 4 9 13 1 7 6 13 1 4 7 11 1 36 39 75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 53 104 8
23 32020023 บ้านโนนตาลหนามแท่ง 0 6 6 1 4 4 8 1 4 10 14 2 1 5 6 1 2 4 6 1 4 5 9 1 1 1 2 1 2 2 4 1 3 4 7 1 13 21 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 31 48 8
24 32020024 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 5 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 8
25 32020025 ชุมชนบ้านซาด 17 21 38 2 24 23 47 2 41 44 85 4 26 23 49 2 23 22 45 2 20 26 46 2 18 22 40 2 25 27 52 2 19 28 47 2 131 148 279 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 192 364 16
26 32020026 โรงเรียนบ้านโนนสัง 1 1 2 1 2 0 2 1 3 1 4 2 2 0 2 1 2 4 6 1 4 5 9 1 2 2 4 1 4 4 8 1 4 3 7 1 18 18 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 40 8
27 32020027 บ้านกะทะ 8 2 10 1 8 2 10 1 16 4 20 2 7 3 10 1 10 7 17 1 6 7 13 1 7 4 11 1 12 10 22 1 9 17 26 1 51 48 99 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 52 119 8
28 32020028 บ้านยางบ่ออี 12 5 17 1 3 3 6 1 15 8 23 2 10 6 16 1 3 5 8 1 4 3 7 1 5 5 10 1 7 3 10 1 6 11 17 1 35 33 68 6 7 10 17 1 7 9 16 1 11 7 18 1 25 26 51 3 75 67 142 11
29 32020029 บ้านบุตาโสม 5 3 8 1 1 7 8 1 6 10 16 2 1 1 2 1 5 3 8 1 5 7 12 1 1 2 3 1 7 2 9 1 2 4 6 1 21 19 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 29 56 8
30 32020030 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 7 3 10 10 5 6 11 11 12 9 21 21 3 4 7 7 5 4 9 9 6 8 14 14 8 2 10 10 7 2 9 9 15 8 23 23 44 28 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 37 93 93
31 32020031 บ้านโพธิ์ห้วย 14 9 23 1 10 12 22 1 24 21 45 2 9 9 18 1 3 6 9 1 8 11 19 1 8 7 15 1 8 9 17 2 17 8 25 2 53 50 103 8 9 15 24 1 8 7 15 1 12 4 16 1 29 26 55 3 106 97 203 13
32 32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 10 9 19 1 10 6 16 1 20 15 35 2 10 10 20 1 15 7 22 1 12 5 17 1 13 8 21 1 8 13 21 1 12 10 22 1 70 53 123 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 68 158 8
33 32020033 บ้านงิ้ว 2 2 4 1 5 2 7 1 7 4 11 2 1 3 4 1 2 1 3 1 5 3 8 1 1 0 1 1 2 3 5 1 2 1 3 1 13 11 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 35 8
34 32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 15 16 31 2 19 23 42 2 34 39 73 4 23 17 40 2 16 17 33 2 17 21 38 2 18 11 29 2 17 12 29 2 20 20 40 2 111 98 209 12 37 22 59 3 22 17 39 3 40 26 66 3 99 65 164 9 244 202 446 25
35 32020035 สามัคคีศึกษา 7 6 13 1 9 5 14 1 16 11 27 2 6 2 8 1 6 3 9 1 6 6 12 1 13 7 20 1 6 7 13 1 12 11 23 1 49 36 85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 47 112 8
36 32020036 บ้านแสนสุข 7 5 12 1 7 4 11 1 14 9 23 2 4 6 10 1 5 7 12 1 6 5 11 1 4 4 8 1 10 14 24 1 10 13 23 1 39 49 88 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 58 111 8
37 32020037 บ้านยางชุม 6 8 14 1 7 3 10 1 13 11 24 2 12 8 20 1 6 9 15 1 8 10 18 1 7 3 10 1 9 11 20 1 10 5 15 1 52 46 98 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 57 122 8
38 32020038 บ้านสำโรง 15 13 28 1 5 10 15 1 20 23 43 2 7 11 18 1 12 11 23 1 18 6 24 1 5 11 16 1 14 9 23 1 8 9 17 1 64 57 121 6 16 13 29 1 11 9 20 1 9 9 18 1 36 31 67 3 120 111 231 11
39 32020039 สนวนโคกเม็ก 3 9 12 1 6 3 9 1 9 12 21 2 6 10 16 1 5 2 7 1 7 3 10 1 4 10 14 1 4 4 8 1 3 8 11 1 29 37 66 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 49 87 8
40 32020040 บ้านเบงท่าลาด 11 9 20 1 14 12 26 1 25 21 46 2 7 8 15 1 12 12 24 1 13 7 20 1 12 9 21 1 15 12 27 1 17 14 31 1 76 62 138 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 83 184 8
41 32020041 บ้านศรีณรงค์ 7 9 16 1 14 6 20 1 21 15 36 2 16 8 24 1 7 5 12 1 11 5 16 1 10 12 22 1 8 11 19 1 8 12 20 1 60 53 113 6 10 12 22 1 8 5 13 1 10 10 20 1 28 27 55 3 109 95 204 11
42 32020042 บ้านสายสนอง 5 2 7 1 2 5 7 1 7 7 14 2 3 5 8 1 3 5 8 1 2 5 7 1 5 3 8 1 5 2 7 1 2 5 7 1 20 25 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 32 59 8
43 32020043 บ้านม่วงน้อย 3 5 8 1 3 3 6 1 6 8 14 2 6 1 7 1 5 6 11 1 4 4 8 1 2 6 8 1 7 4 11 1 3 4 7 1 27 25 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 66 8
44 32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา 7 10 17 1 7 9 16 1 14 19 33 2 15 5 20 1 16 9 25 1 9 9 18 1 19 11 30 1 13 13 26 1 12 9 21 1 84 56 140 6 21 17 38 2 14 20 34 2 25 20 45 2 60 57 117 6 158 132 290 14
45 32020045 บ้านตั้งใจ 8 11 19 1 6 11 17 1 14 22 36 2 7 12 19 1 6 5 11 1 8 7 15 1 9 7 16 1 6 6 12 1 12 7 19 1 48 44 92 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 66 128 8
46 32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน 15 9 24 1 11 13 24 1 26 22 48 2 11 13 24 1 10 9 19 1 15 6 21 1 15 9 24 1 12 19 31 1 11 10 21 1 74 66 140 6 14 4 18 1 15 20 35 1 11 8 19 1 40 32 72 3 140 120 260 11
47 32020047 บ้านตลุง 11 6 17 1 12 4 16 1 23 10 33 2 10 8 18 1 11 6 17 1 6 8 14 1 3 5 8 1 11 6 17 1 4 7 11 1 45 40 85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 50 118 8
48 32020048 บ้านหนองเรือ 7 5 12 1 12 9 21 1 19 14 33 2 10 5 15 1 8 5 13 1 18 8 26 1 8 6 14 1 10 6 16 1 9 9 18 1 63 39 102 6 16 6 22 1 25 13 38 1 18 9 27 1 59 28 87 3 141 81 222 11
49 32020049 บ้านขุนไชยทอง 3 4 7 1 4 7 11 1 7 11 18 2 3 1 4 1 7 4 11 1 5 3 8 1 4 5 9 1 6 1 7 1 7 3 10 1 32 17 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 28 67 8
50 32020050 บ้านยางขามเฒ่า 14 10 24 1 1 4 5 1 15 14 29 2 6 5 11 1 7 7 14 1 13 4 17 1 6 13 19 1 8 7 15 1 9 14 23 1 49 50 99 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 128 8
51 32020051 บ้านกระโพ 20 16 36 1 15 10 25 1 35 26 61 2 16 20 36 1 12 11 23 1 13 12 25 1 15 12 27 2 23 18 41 2 12 11 23 2 91 84 175 9 18 14 32 2 29 22 51 2 26 26 52 2 73 62 135 6 199 172 371 17
52 32020052 บ้านตระมูง 8 20 28 1 21 18 39 2 29 38 67 3 22 10 32 2 9 16 25 1 24 21 45 2 9 16 25 1 14 18 32 1 18 19 37 1 96 100 196 8 23 12 35 1 19 13 32 1 10 23 33 1 52 48 100 3 177 186 363 14
53 32020053 บ้านบอน 5 12 17 1 5 5 10 1 10 17 27 2 3 7 10 1 5 6 11 1 6 10 16 1 4 8 12 1 6 6 12 1 3 5 8 1 27 42 69 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 59 96 8
54 32020054 บ้านอาคุณ 4 8 12 1 5 9 14 1 9 17 26 2 10 9 19 1 6 4 10 1 6 8 14 1 7 12 19 1 6 5 11 1 11 10 21 1 46 48 94 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 65 120 8
55 32020055 บ้านโคกกุง 5 6 11 1 1 2 3 1 6 8 14 2 5 4 9 1 2 5 7 1 2 2 4 1 3 3 6 1 6 5 11 1 1 3 4 1 19 22 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 30 55 8
56 32020056 บ้านศาลา 6 6 12 1 5 2 7 1 11 8 19 2 4 6 10 1 8 4 12 1 3 5 8 1 5 9 14 1 3 5 8 1 7 5 12 1 30 34 64 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 42 83 8
57 32020057 บ้านหนองอีดำ 7 9 16 1 9 12 21 1 16 21 37 2 9 11 20 1 9 10 19 1 16 11 27 1 11 9 20 1 9 11 20 1 14 11 25 1 68 63 131 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 168 8
58 32020058 บ้านภูดิน 2 3 5 1 2 4 6 1 4 7 11 2 4 8 12 1 6 3 9 1 12 9 21 1 5 7 12 1 4 8 12 1 5 4 9 1 36 39 75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 46 86 8
59 32020059 บ้านหนองบึง 3 1 4 1 8 5 13 1 11 6 17 2 6 5 11 1 6 4 10 1 6 3 9 1 4 2 6 1 2 3 5 1 4 2 6 1 28 19 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 25 64 8
60 32020060 บ้านโนนโพ 6 10 16 1 7 11 18 1 13 21 34 2 9 11 20 1 6 8 14 1 4 10 14 1 10 11 21 1 9 8 17 1 9 7 16 1 47 55 102 6 31 7 38 1 11 8 19 1 6 11 17 1 48 26 74 3 108 102 210 11
61 32020061 บ้านตาทิตย์ 7 6 13 1 8 6 14 1 15 12 27 2 6 7 13 1 6 9 15 1 5 9 14 1 4 5 9 1 5 6 11 1 8 7 15 1 34 43 77 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 55 104 8
62 32020062 บ้านบัว 2 6 8 1 6 3 9 1 8 9 17 2 7 6 13 1 5 6 11 1 5 6 11 1 2 7 9 1 7 4 11 1 2 2 4 1 28 31 59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 40 76 8
63 32020063 บ้านตากลาง 8 11 19 1 14 7 21 1 22 18 40 2 4 3 7 1 10 8 18 1 13 7 20 1 6 9 15 1 7 6 13 1 4 12 16 1 44 45 89 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 63 129 8
64 32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 14 13 27 1 19 21 40 1 33 34 67 2 21 19 40 2 32 37 69 2 31 30 61 2 33 56 89 3 54 54 108 3 60 50 110 3 231 246 477 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 280 544 17
65 32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 10 5 15 1 9 6 15 1 19 11 30 2 10 9 19 1 7 9 16 1 9 6 15 1 8 13 21 1 13 4 17 1 11 10 21 1 58 51 109 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 62 139 8
66 32020066 โรงเรียนบ้านปราสาท 8 8 16 1 9 8 17 1 17 16 33 2 10 5 15 1 13 9 22 1 5 6 11 1 10 9 19 1 11 7 18 1 4 8 12 1 53 44 97 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 60 130 8
67 32020067 บ้านลุงปุง 19 23 42 2 32 19 51 2 51 42 93 4 27 23 50 2 24 26 50 2 22 25 47 2 25 11 36 2 20 19 39 2 34 25 59 2 152 129 281 12 27 16 43 2 33 24 57 2 36 17 53 2 96 57 153 6 299 228 527 22
68 32020068 บ้านโพนทา 1 6 7 1 6 4 10 1 7 10 17 2 6 5 11 1 2 5 7 1 5 1 6 1 3 7 10 1 9 5 14 1 7 6 13 1 32 29 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 78 8
69 32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย 6 5 11 1 3 5 8 1 9 10 19 2 5 3 8 1 5 4 9 1 6 8 14 1 9 3 12 1 7 4 11 1 12 8 20 1 44 30 74 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 40 93 8
70 32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 16 18 34 1 17 17 34 1 33 35 68 2 11 16 27 1 13 7 20 1 19 9 28 1 17 12 29 1 17 13 30 2 20 26 46 2 97 83 180 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 118 248 10
71 32020071 บ้านหมากมี่ 14 9 23 1 13 3 16 1 27 12 39 2 11 9 20 1 10 10 20 1 6 8 14 1 9 12 21 1 14 10 24 1 8 9 17 1 58 58 116 6 9 13 22 1 7 11 18 1 13 14 27 1 29 38 67 3 114 108 222 11
72 32020072 บ้านเอือด 1 3 4 1 1 0 1 1 2 3 5 2 3 3 6 1 3 0 3 1 2 4 6 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 23 6
73 32020073 บ้านตาฮะ 15 4 19 1 9 7 16 1 24 11 35 2 13 12 25 1 7 8 15 1 4 6 10 1 9 7 16 1 9 8 17 1 12 11 23 1 54 52 106 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 63 141 8
74 32020074 บ้านปอหมัน 7 10 17 1 4 4 8 1 11 14 25 2 11 8 19 1 3 5 8 1 7 5 12 1 9 4 13 1 10 7 17 1 7 9 16 1 47 38 85 6 6 6 12 1 10 6 16 1 7 6 13 1 23 18 41 3 81 70 151 11
75 32020075 บ้านตานบ 7 4 11 1 10 9 19 1 17 13 30 2 5 7 12 1 4 8 12 1 7 3 10 1 8 4 12 1 3 6 9 1 4 5 9 1 31 33 64 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 46 94 8
76 32020076 บ้านโนนระเวียง 7 3 10 1 6 5 11 1 13 8 21 2 8 3 11 1 4 6 10 1 3 6 9 1 10 4 14 1 5 5 10 1 5 7 12 1 35 31 66 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 39 87 8
77 32020077 บ้านน้ำอ้อม 3 3 6 1 5 6 11 1 8 9 17 2 5 4 9 1 5 3 8 1 4 4 8 1 3 4 7 1 2 6 8 1 3 8 11 1 22 29 51 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 38 68 8
78 32020078 บ้านเฉนียง 5 5 10 1 2 4 6 1 7 9 16 2 6 4 10 1 4 5 9 1 8 4 12 1 4 3 7 1 5 2 7 1 3 9 12 1 30 27 57 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 36 73 8
79 32020079 บ้านปรีง 16 9 25 1 20 9 29 1 36 18 54 2 14 12 26 1 5 7 12 1 21 18 39 2 11 10 21 1 10 27 37 2 14 9 23 1 75 83 158 8 16 10 26 1 21 16 37 1 14 23 37 1 51 49 100 3 162 150 312 13
80 32020080 บ้านบะ 16 10 26 1 11 11 22 1 27 21 48 2 7 12 19 1 13 5 18 1 17 22 39 2 13 13 26 1 9 5 14 1 10 8 18 1 69 65 134 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 86 182 9
81 32020081 บ้านโนนสูง 14 3 17 1 9 13 22 1 23 16 39 2 11 10 21 1 14 6 20 1 12 10 22 1 8 5 13 1 11 9 20 1 10 6 16 1 66 46 112 6 12 11 23 1 8 0 8 1 15 8 23 1 35 19 54 3 124 81 205 11
82 32020082 บ้านบัวโคก 9 9 18 1 12 15 27 1 21 24 45 2 18 18 36 2 25 10 35 2 22 13 35 2 14 18 32 1 18 15 33 1 16 17 33 1 113 91 204 9 24 17 41 2 38 20 58 2 25 28 53 2 87 65 152 6 221 180 401 17
83 32020083 บ้านธรรมษา 6 6 12 1 5 6 11 1 11 12 23 2 6 9 15 1 11 6 17 1 8 7 15 1 6 6 12 1 4 7 11 1 12 8 20 1 47 43 90 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 55 113 8
84 32020084 บ้านจันทร์งาม 2 1 3 1 6 4 10 1 8 5 13 2 2 2 4 1 3 2 5 1 2 3 5 1 2 4 6 1 2 3 5 1 5 3 8 1 16 17 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 46 8
85 32020085 บ้านหนองแสง 0 0 0 1 1 3 4 1 1 3 4 2 3 2 5 1 1 2 3 1 2 1 3 1 5 0 5 1 1 3 4 1 1 1 2 1 13 9 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 26 8
86 32020086 บ้านพิงพวย 7 3 10 1 3 7 10 1 10 10 20 2 2 5 7 1 1 2 3 1 4 3 7 1 3 4 7 1 4 5 9 1 4 5 9 1 18 24 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 34 62 8
87 32020087 บ้านโสมน 5 4 9 1 9 9 18 1 14 13 27 2 4 5 9 1 11 11 22 1 10 5 15 1 10 6 16 1 10 7 17 1 12 11 23 1 57 45 102 6 16 9 25 1 17 13 30 1 16 15 31 1 49 37 86 3 120 95 215 11
88 32020088 ไตรคามสามัคคี 7 3 10 1 17 11 28 1 24 14 38 2 7 15 22 1 15 9 24 1 9 9 18 1 9 14 23 1 10 11 21 1 9 6 15 1 59 64 123 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 78 161 8
89 32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 8 9 17 1 4 14 18 1 12 23 35 2 2 9 11 1 10 6 16 1 11 9 20 1 9 11 20 1 15 8 23 1 11 12 23 1 58 55 113 6 10 8 18 1 7 11 18 1 14 2 16 1 31 21 52 3 101 99 200 11
90 32020090 บ้านยางกระจับ 11 13 24 1 22 22 44 2 33 35 68 3 19 17 36 2 17 10 27 1 26 14 40 2 21 22 43 2 17 18 35 2 16 18 34 2 116 99 215 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 134 283 14
91 32020091 บ้านเหล่า 2 5 7 1 15 4 19 1 17 9 26 2 5 4 9 1 7 2 9 1 6 4 10 1 8 4 12 1 6 5 11 1 8 6 14 1 40 25 65 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 34 91 8
92 32020092 บ้านชายทุ่ง 5 12 17 1 5 6 11 1 10 18 28 2 4 3 7 1 3 7 10 1 8 6 14 1 6 7 13 1 10 2 12 1 5 14 19 1 36 39 75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 57 103 8
93 32020093 บ้านหัวพี 7 1 8 1 3 2 5 1 10 3 13 2 4 5 9 1 4 0 4 1 8 7 15 1 4 5 9 1 5 5 10 1 8 6 14 1 33 28 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 31 74 8
94 32020094 บ้านสาโรช 4 4 8 1 4 6 10 1 8 10 18 2 3 5 8 1 5 7 12 1 0 4 4 1 7 5 12 1 4 5 9 1 0 0 0 1 19 26 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 36 63 8
95 32020095 บ้านโพนครก 11 14 25 1 13 14 27 1 24 28 52 2 15 13 28 2 13 17 30 2 12 21 33 2 21 16 37 2 16 22 38 2 26 22 48 2 103 111 214 12 35 27 62 2 21 18 39 1 19 13 32 1 75 58 133 4 202 197 399 18
96 32020096 บ้านขี้เหล็ก 11 7 18 1 6 6 12 1 17 13 30 2 3 2 5 1 0 2 2 1 4 6 10 1 4 6 10 1 4 1 5 1 8 4 12 1 23 21 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 34 74 8
97 32020097 บ้านโพนขวาว 6 11 17 1 5 3 8 1 11 14 25 2 4 3 7 1 6 4 10 1 5 3 8 1 5 3 8 1 7 8 15 1 3 6 9 1 30 27 57 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 82 8
98 32020098 บ้านสะเอิง 12 8 20 1 9 4 13 1 21 12 33 2 15 18 33 1 8 14 22 1 11 10 21 1 14 8 22 1 15 11 26 1 16 16 32 1 79 77 156 6 12 6 18 1 22 20 42 2 12 11 23 1 46 37 83 4 146 126 272 12
99 32020099 บ้านสำโรง 9 12 21 1 10 10 20 1 19 22 41 2 9 9 18 1 15 8 23 1 11 8 19 1 6 8 14 1 10 10 20 1 12 4 16 1 63 47 110 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 69 151 8
100 32020100 บ้านกุดมะโน 0 5 5 1 4 4 8 1 4 9 13 2 2 2 4 1 3 1 4 1 1 1 2 1 4 2 6 1 3 0 3 1 1 0 1 1 14 6 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 33 8
101 32020101 บ้านท่าศิลา 17 5 22 1 12 7 19 1 29 12 41 2 11 11 22 1 9 7 16 1 19 17 36 2 14 18 32 1 19 16 35 1 12 15 27 1 84 84 168 7 39 26 65 2 31 17 48 2 38 40 78 2 108 83 191 6 221 179 400 15
102 32020102 บ้านหนองตาด 7 11 18 1 13 11 24 1 20 22 42 2 9 12 21 1 15 4 19 1 7 6 13 1 14 8 22 1 12 7 19 1 10 5 15 1 67 42 109 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 64 151 8
103 32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 7 11 18 1 9 11 20 1 16 22 38 2 18 16 34 1 13 9 22 1 15 16 31 1 16 15 31 1 16 13 29 1 12 16 28 1 90 85 175 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 107 213 8
104 32020104 บ้านเมืองแก 5 11 16 1 8 6 14 1 13 17 30 2 9 9 18 1 5 6 11 1 12 14 26 1 8 14 22 1 13 18 31 1 14 11 25 1 61 72 133 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 89 163 8
105 32020105 บ้านหนองคูน้อย 1 3 4 1 5 6 11 1 6 9 15 2 9 3 12 1 4 7 11 1 8 10 18 1 7 6 13 1 6 3 9 1 4 4 8 1 38 33 71 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 42 86 8
106 32020106 บ้านหนองแวง 4 9 13 1 6 3 9 1 10 12 22 2 7 8 15 1 5 5 10 1 8 5 13 1 12 6 18 1 4 8 12 1 10 7 17 1 46 39 85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 51 107 8
107 32020107 บ้านโพนงอย 3 4 7 1 2 2 4 1 5 6 11 2 2 0 2 1 0 1 1 1 2 1 3 1 3 4 7 1 4 3 7 1 3 2 5 1 14 11 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 36 8
108 32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 13 18 31 1 14 7 21 1 27 25 52 2 20 6 26 1 13 7 20 1 15 10 25 1 15 15 30 2 16 17 33 2 14 14 28 2 93 69 162 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 94 214 11
109 32020109 บ้านม่วงมูล 1 3 4 1 4 4 8 1 5 7 12 2 7 4 11 1 2 3 5 1 6 10 16 1 5 5 10 1 11 3 14 1 9 4 13 1 40 29 69 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 36 81 8
110 32020110 บ้านไกลเสนียด 4 6 10 1 6 5 11 1 10 11 21 2 6 6 12 1 4 5 9 1 5 5 10 1 8 8 16 1 8 8 16 1 3 9 12 1 34 41 75 6 8 14 22 1 17 10 27 1 15 7 22 1 40 31 71 3 84 83 167 11
111 32020111 บ้านหนองไม้ถี่ 3 2 5 1 13 5 18 1 16 7 23 2 6 6 12 1 5 6 11 1 6 7 13 1 12 5 17 1 11 7 18 1 12 8 20 1 52 39 91 6 9 7 16 1 11 4 15 1 11 2 13 1 31 13 44 3 99 59 158 11
112 32020112 บ้านทุ่งโก 5 3 8 1 4 6 10 1 9 9 18 2 4 7 11 1 9 9 18 1 7 5 12 1 1 7 8 1 5 4 9 1 7 8 15 1 33 40 73 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 49 91 8
113 32020113 บ้านบุผาง 5 3 8 1 4 8 12 1 9 11 20 2 5 5 10 1 6 4 10 1 3 3 6 1 2 5 7 1 6 5 11 1 3 4 7 1 25 26 51 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 37 71 8
114 32020114 บ้านหนองคูใหญ่ 6 6 12 1 6 4 10 1 12 10 22 2 9 8 17 1 6 6 12 1 12 15 27 1 13 9 22 1 2 12 14 1 6 8 14 1 48 58 106 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 68 128 8
115 32020115 บ้านนานวล 19 3 22 1 6 4 10 1 25 7 32 2 10 7 17 1 8 8 16 1 10 9 19 1 7 9 16 1 14 6 20 1 10 7 17 1 59 46 105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 53 137 8
116 32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 4 4 8 1 4 3 7 1 8 7 15 2 2 5 7 1 5 7 12 1 7 4 11 1 9 3 12 1 8 5 13 1 3 8 11 1 34 32 66 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 39 81 8
117 32020117 บ้านลำเพิญ 10 12 22 1 12 7 19 1 22 19 41 2 11 12 23 1 17 17 34 2 25 20 45 2 18 14 32 1 20 10 30 2 13 20 33 2 104 93 197 10 20 15 35 2 14 18 32 2 21 23 44 2 55 56 111 6 181 168 349 18
118 32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 11 5 16 1 9 8 17 1 20 13 33 2 9 6 15 1 10 6 16 1 12 12 24 1 13 12 25 1 7 8 15 1 10 5 15 1 61 49 110 6 9 8 17 1 17 8 25 1 15 12 27 1 41 28 69 3 122 90 212 11
119 32020119 บ้านดงเค็ง 6 6 12 1 4 6 10 1 10 12 22 2 3 6 9 1 10 6 16 1 5 5 10 1 11 11 22 1 6 6 12 1 14 7 21 1 49 41 90 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 53 112 8
120 32020120 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 29 19 48 2 28 23 51 2 57 42 99 4 16 19 35 2 17 16 33 2 31 16 47 2 25 22 47 2 33 11 44 2 23 14 37 2 145 98 243 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 140 342 16
121 32020121 บ้านหนองบัวน้อย 11 10 21 1 7 14 21 1 18 24 42 2 11 7 18 1 16 14 30 1 14 10 24 1 12 11 23 1 11 12 23 1 11 12 23 1 75 66 141 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 90 183 8
122 32020122 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี 2 3 5 1 3 0 3 1 5 3 8 2 3 2 5 1 2 4 6 1 5 4 9 1 6 1 7 1 4 8 12 1 5 4 9 1 25 23 48 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 26 56 8
123 32020123 บ้านหาญฮี 10 9 19 1 11 9 20 1 21 18 39 2 16 11 27 1 11 15 26 1 10 10 20 1 11 3 14 1 21 13 34 1 5 7 12 1 74 59 133 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 77 172 8
124 32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 11 18 29 1 10 9 19 1 21 27 48 2 9 6 15 1 12 12 24 1 15 14 29 2 9 9 18 1 13 11 24 1 13 15 28 2 71 67 138 8 23 8 31 1 12 10 22 1 7 9 16 1 42 27 69 3 134 121 255 13
125 32020125 บ้านหนองหิน 10 8 18 1 12 3 15 1 22 11 33 2 7 9 16 1 13 5 18 1 12 15 27 1 11 8 19 1 9 11 20 1 16 12 28 1 68 60 128 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 71 161 8
126 32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 7 3 10 1 6 7 13 1 13 10 23 2 4 9 13 1 6 7 13 1 1 5 6 1 5 5 10 1 7 6 13 1 9 7 16 1 32 39 71 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 49 94 8
127 32020127 บ้านโนนทราย 8 3 11 1 4 7 11 1 12 10 22 2 9 3 12 1 1 6 7 1 5 3 8 1 4 3 7 1 3 3 6 1 8 2 10 1 30 20 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 30 72 8
128 32020128 บ้านดอนแรด 9 12 21 1 12 22 34 1 21 34 55 2 10 10 20 1 8 6 14 1 11 6 17 1 16 17 33 1 15 15 30 1 11 11 22 1 71 65 136 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 99 191 8
129 32020129 บ้านจาน 14 6 20 1 6 6 12 1 20 12 32 2 7 10 17 1 9 6 15 1 13 10 23 1 17 7 24 1 6 8 14 1 6 10 16 1 58 51 109 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 63 141 8
130 32020130 บ้านทับน้อย 6 3 9 1 2 2 4 1 8 5 13 2 8 3 11 1 5 5 10 1 3 5 8 1 8 8 16 1 4 11 15 1 5 3 8 1 33 35 68 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 40 81 8
131 32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา 17 9 26 1 12 7 19 1 29 16 45 2 14 17 31 1 18 19 37 1 18 19 37 1 12 13 25 1 15 14 29 1 11 10 21 1 88 92 180 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 108 225 8
132 32020132 บ้านแต้ 2 4 6 1 5 2 7 1 7 6 13 2 4 5 9 1 11 8 19 1 5 4 9 1 6 5 11 1 7 6 13 1 8 5 13 1 41 33 74 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 39 87 8
133 32020133 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 3 4 7 1 3 4 7 1 6 8 14 2 3 3 6 1 10 6 16 1 5 7 12 1 7 2 9 1 8 4 12 1 6 2 8 1 39 24 63 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 32 77 8
134 32020134 บ้านน้ำคำ 6 10 16 1 8 11 19 1 14 21 35 2 10 8 18 1 9 7 16 1 21 14 35 1 9 11 20 1 13 15 28 1 7 8 15 1 69 63 132 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 84 167 8
135 32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล 7 8 15 1 0 6 6 1 7 14 21 2 5 3 8 1 3 5 8 1 7 7 14 1 2 4 6 1 6 3 9 1 9 7 16 1 32 29 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 43 82 8
136 32020136 บ้านโนนจำปา 3 6 9 1 4 5 9 1 7 11 18 2 3 9 12 1 5 3 8 1 3 4 7 1 4 2 6 1 6 6 12 1 4 1 5 1 25 25 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 36 68 8
137 32020137 บ้านธาตุ ธาตุศึกษาวิทยา 14 7 21 1 11 9 20 1 25 16 41 2 14 6 20 1 13 8 21 1 10 10 20 1 8 7 15 1 11 18 29 1 8 12 20 1 64 61 125 6 6 3 9 1 4 1 5 1 4 2 6 1 14 6 20 3 103 83 186 11
138 32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 1 7 8 1 6 2 8 1 7 9 16 2 6 2 8 1 2 2 4 1 6 3 9 1 3 3 6 1 2 9 11 1 3 1 4 1 22 20 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 58 8
139 32020139 บ้านอาจญา 8 5 13 1 6 7 13 1 14 12 26 2 7 9 16 1 9 6 15 1 10 7 17 1 12 5 17 1 12 4 16 1 6 12 18 1 56 43 99 6 10 3 13 1 6 9 15 1 11 4 15 1 27 16 43 3 97 71 168 11
140 32020140 บ้านน้ำเขียว 16 12 28 1 12 3 15 1 28 15 43 2 10 7 17 1 11 17 28 1 15 15 30 1 14 13 27 1 15 17 32 1 15 17 32 1 80 86 166 6 14 4 18 1 10 9 19 1 16 11 27 1 40 24 64 3 148 125 273 11
141 32020141 บ้านหนองคู 4 6 10 1 5 4 9 1 9 10 19 2 7 7 14 1 2 9 11 1 6 5 11 1 13 9 22 1 1 5 6 1 6 14 20 1 35 49 84 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 59 103 8
142 32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 7 5 12 1 4 6 10 1 11 11 22 2 1 3 4 1 6 3 9 1 5 1 6 1 2 4 6 1 6 10 16 1 6 6 12 1 26 27 53 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 38 75 8
143 32020143 โรงเรียนบ้านเบิด 15 14 29 1 14 18 32 1 29 32 61 2 24 16 40 2 11 14 25 1 11 10 21 1 11 10 21 1 13 13 26 1 15 14 29 1 85 77 162 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 109 223 9
144 32020144 ไตรคามวิทยา 11 12 23 1 8 9 17 1 19 21 40 2 9 12 21 1 7 11 18 1 15 11 26 1 9 11 20 1 16 11 27 1 9 7 16 1 65 63 128 6 6 8 14 1 7 5 12 1 9 6 15 1 22 19 41 3 106 103 209 11
145 32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด 7 4 11 1 9 5 14 1 16 9 25 2 7 6 13 1 9 5 14 1 8 13 21 1 15 3 18 1 7 9 16 1 3 4 7 1 49 40 89 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 49 114 8
146 32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 5 2 7 1 3 2 5 1 8 4 12 2 4 2 6 1 1 1 2 1 4 5 9 1 3 5 8 1 4 5 9 1 2 2 4 1 18 20 38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24 50 8
147 32020147 บ้านหนองผือ 4 7 11 1 8 2 10 1 12 9 21 2 8 8 16 1 6 4 10 1 9 6 15 1 7 5 12 1 4 4 8 1 5 8 13 1 39 35 74 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 44 95 8
148 32020148 บ้านนาวอง 3 5 8 1 5 1 6 1 8 6 14 2 4 6 10 1 5 7 12 1 6 5 11 1 3 7 10 1 1 7 8 1 5 5 10 1 24 37 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 43 75 8
149 32020149 บ้านช่อง 4 10 14 1 16 11 27 1 20 21 41 2 17 7 24 1 11 13 24 1 13 17 30 1 12 9 21 1 17 11 28 1 17 9 26 1 87 66 153 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 87 194 8
150 32020150 บ้านคอนสวรรค์ 12 7 19 1 19 12 31 1 31 19 50 2 4 7 11 1 14 15 29 1 9 12 21 1 9 6 15 1 12 8 20 1 12 14 26 1 60 62 122 6 15 7 22 1 18 8 26 1 18 15 33 2 51 30 81 4 142 111 253 12
151 32020151 บ้านสี่เหลี่ยม 3 4 7 1 1 4 5 1 4 8 12 2 7 4 11 1 7 6 13 1 4 2 6 1 4 1 5 1 11 2 13 1 6 2 8 1 39 17 56 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 25 68 8
152 32020152 บ้านนาอุดม 3 3 6 1 4 3 7 1 7 6 13 2 6 6 12 1 2 7 9 1 4 5 9 1 11 2 13 1 6 5 11 1 3 4 7 1 32 29 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 35 74 8
153 32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 7 4 11 1 5 2 7 1 12 6 18 2 17 6 23 1 11 13 24 1 12 9 21 1 10 12 22 1 11 13 24 1 12 12 24 1 73 65 138 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 71 156 8
154 32020154 บ้านยาง 10 4 14 1 7 11 18 1 17 15 32 2 10 14 24 2 12 11 23 2 18 13 31 1 13 7 20 1 15 17 32 1 10 9 19 0 78 71 149 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 86 181 9
155 32020155 บ้านนางเข็ม 4 4 8 1 10 9 19 1 14 13 27 2 6 2 8 1 5 6 11 1 4 7 11 1 5 6 11 1 6 6 12 1 3 4 7 1 29 31 60 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 44 87 8
156 32020156 บ้านขะยูง 12 5 17 1 9 10 19 1 21 15 36 2 8 6 14 1 6 2 8 1 5 8 13 1 7 5 12 1 9 4 13 1 8 7 15 1 43 32 75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 47 111 8
157 32020157 บ้านผือน้อย 10 4 14 1 5 10 15 1 15 14 29 2 6 7 13 1 3 4 7 1 9 9 18 1 2 9 11 1 14 12 26 1 9 4 13 1 43 45 88 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 59 117 8
158 32020158 รัตนวิทยาคม 2 5 7 1 6 6 12 1 8 11 19 2 11 9 20 1 6 10 16 1 15 20 35 2 10 10 20 1 14 9 23 1 16 15 31 1 72 73 145 7 53 25 78 2 20 19 39 2 42 26 68 2 115 70 185 6 195 154 349 15
159 32020159 อนุบาลรัตนบุรี 12 20 32 2 28 31 59 2 40 51 91 4 46 35 81 3 43 37 80 3 40 46 86 3 48 41 89 3 52 44 96 3 53 43 96 3 282 246 528 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 297 619 22
160 32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 18 19 37 2 21 15 36 2 39 34 73 4 23 22 45 2 23 15 38 2 26 22 48 2 18 20 38 2 11 25 36 2 29 19 48 2 130 123 253 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 157 326 16
161 32020161 บ้านหนองกา 21 18 39 1 19 14 33 1 40 32 72 2 19 15 34 1 19 11 30 1 22 22 44 2 12 19 31 1 21 25 46 2 21 18 39 1 114 110 224 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 142 296 10
162 32020162 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0 2 2 2 2 1 3 3 6 5 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 14
163 32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 1 4 5 1 5 2 7 1 6 6 12 2 7 9 16 1 3 4 7 1 8 2 10 1 4 4 8 1 6 4 10 1 6 5 11 1 34 28 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 34 74 8
164 32020164 บ้านหนองบัวทอง 8 5 13 1 15 7 22 1 23 12 35 2 14 9 23 1 16 12 28 2 7 11 18 1 6 8 14 1 9 15 24 1 10 11 21 1 62 66 128 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 78 163 9
165 32020165 ปทุมมาศวิทยา 25 11 36 2 21 21 42 2 46 32 78 4 29 19 48 2 22 12 34 2 25 19 44 2 20 18 38 2 20 26 46 2 28 24 52 2 144 118 262 12 22 35 57 2 32 31 63 2 29 30 59 2 83 96 179 6 273 246 519 22
166 32020166 บ้านหนองบัวบาน 21 19 40 2 17 20 37 2 38 39 77 4 19 26 45 2 34 17 51 2 21 17 38 2 26 23 49 2 28 23 51 2 23 23 46 2 151 129 280 12 47 36 83 3 62 37 99 3 52 50 102 4 161 123 284 10 350 291 641 26
167 32020167 บ้านขาม 13 10 23 1 9 11 20 1 22 21 43 2 4 12 16 1 7 9 16 1 10 12 22 1 16 14 30 1 9 17 26 1 11 7 18 1 57 71 128 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 92 171 8
168 32020168 บ้านสร้างบก 12 10 22 1 8 5 13 1 20 15 35 2 10 13 23 1 6 10 16 1 15 15 30 1 19 7 26 1 13 5 18 1 13 12 25 1 76 62 138 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 77 173 8
169 32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 10 12 22 1 10 4 14 1 20 16 36 2 11 6 17 1 5 3 8 1 12 12 24 1 8 9 17 1 11 10 21 1 13 15 28 1 60 55 115 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 71 151 8
170 32020170 บ้านดู่ 8 10 18 1 9 9 18 1 17 19 36 2 7 7 14 1 1 7 8 1 7 6 13 1 7 9 16 1 5 8 13 1 12 9 21 1 39 46 85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 65 121 8
171 32020171 บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 8 8 16 1 13 3 16 1 21 11 32 2 6 6 12 1 16 13 29 1 14 13 27 1 24 8 32 1 11 7 18 1 10 11 21 1 81 58 139 6 12 4 16 1 10 9 19 1 9 7 16 1 31 20 51 3 133 89 222 11
172 32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 9 6 15 1 8 7 15 1 17 13 30 2 3 4 7 1 9 7 16 1 12 11 23 1 8 10 18 1 11 3 14 1 5 5 10 1 48 40 88 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 53 118 8
173 32020173 บ้านแคนน้อย 6 8 14 1 6 5 11 1 12 13 25 2 5 6 11 1 6 8 14 1 3 12 15 1 4 5 9 1 6 3 9 1 6 5 11 1 30 39 69 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 52 94 8
174 32020174 บ้านโนนจาน 5 5 10 1 6 3 9 1 11 8 19 2 7 7 14 1 6 4 10 1 4 3 7 1 7 6 13 1 2 4 6 1 5 4 9 1 31 28 59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 36 78 8
175 32020175 บ้านหนองขุนศรี 10 11 21 1 6 14 20 1 16 25 41 2 7 13 20 1 10 7 17 1 15 12 27 1 14 14 28 1 13 11 24 1 12 14 26 1 71 71 142 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 96 183 8
176 32020176 บ้านสร้างแก้ว 5 5 10 1 0 0 0 0 5 5 10 1 3 4 7 1 7 8 15 1 5 10 15 1 12 7 19 1 10 9 19 1 6 4 10 1 43 42 85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 47 95 7
177 32020177 บ้านนานวน 3 14 17 1 13 15 28 1 16 29 45 2 11 10 21 1 12 16 28 1 20 17 37 2 12 10 22 1 14 17 31 1 10 11 21 1 79 81 160 7 17 10 27 1 16 15 31 1 16 25 41 2 49 50 99 4 144 160 304 13
178 32020178 บ้านหัวนา 8 7 15 1 15 8 23 1 23 15 38 2 7 10 17 1 5 16 21 1 10 8 18 1 13 3 16 1 16 8 24 1 14 10 24 1 65 55 120 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 70 158 8
179 32020179 บ้านตาเพชร 1 0 1 1 4 8 12 1 5 8 13 2 3 1 4 1 4 8 12 1 1 4 5 1 1 4 5 1 3 6 9 1 2 5 7 1 14 28 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 36 55 8
180 32020180 บ้านหนองบัวแดง 6 10 16 1 15 8 23 1 21 18 39 2 6 9 15 1 8 8 16 1 5 8 13 1 14 11 25 1 8 10 18 1 9 8 17 1 50 54 104 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 72 143 8
181 32020181 บ้านโนนเปือย 2 5 7 1 10 6 16 1 12 11 23 2 5 4 9 1 9 8 17 1 11 9 20 1 10 9 19 1 6 6 12 1 8 11 19 1 49 47 96 6 20 11 31 1 17 19 36 1 16 9 25 1 53 39 92 3 114 97 211 11
182 32020182 บ้านโพนโก 4 6 10 1 8 6 14 1 12 12 24 2 4 4 8 1 12 9 21 1 14 16 30 1 8 13 21 1 14 8 22 1 11 9 20 1 63 59 122 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 71 146 8
183 32020183 บ้านเป้า 7 2 9 1 2 4 6 1 9 6 15 2 9 7 16 1 5 6 11 1 9 11 20 1 6 6 12 1 10 3 13 1 10 3 13 1 49 36 85 6 9 7 16 1 8 4 12 1 16 7 23 1 33 18 51 3 91 60 151 11
184 32020184 บ้านโพนดวน 10 7 17 1 13 4 17 1 23 11 34 2 11 8 19 1 14 6 20 1 14 12 26 1 13 10 23 1 16 15 31 1 12 20 32 1 80 71 151 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 82 185 8
185 32020185 บ้านทัพไทย 4 6 10 1 1 3 4 1 5 9 14 2 2 2 4 1 3 3 6 1 4 4 8 1 4 1 5 1 4 2 6 1 5 1 6 1 22 13 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 22 49 8
186 32020186 สนมศึกษาคาร 30 22 52 2 20 26 46 2 50 48 98 4 26 28 54 2 20 25 45 2 36 22 58 2 31 30 61 2 35 18 53 2 22 19 41 2 170 142 312 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 190 410 16
187 32020187 บ้านนาศรีสุข 8 9 17 1 5 10 15 1 13 19 32 2 6 12 18 1 5 14 19 1 4 3 7 1 13 6 19 1 12 7 19 1 12 11 23 1 52 53 105 6 7 5 12 1 9 9 18 1 10 10 20 1 26 24 50 3 91 96 187 11
188 32020188 วัดบึงบ้านสนม 5 9 14 1 8 2 10 1 13 11 24 2 7 9 16 1 5 9 14 1 8 11 19 1 4 6 10 1 10 7 17 1 11 8 19 1 45 50 95 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 61 119 8
189 32020189 บ้านโสกแดง 4 3 7 1 4 2 6 1 8 5 13 2 2 2 4 1 6 2 8 1 5 5 10 1 5 1 6 1 3 5 8 1 4 3 7 1 25 18 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 23 56 8
190 32020190 บ้านสำโรง 8 2 10 1 11 3 14 1 19 5 24 2 6 5 11 1 11 4 15 1 5 1 6 1 3 3 6 1 3 10 13 1 9 8 17 1 37 31 68 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 36 92 8
191 32020191 บ้านหนองระฆัง 7 12 19 1 5 5 10 1 12 17 29 2 10 14 24 1 4 7 11 1 9 10 19 1 7 5 12 1 5 8 13 1 10 7 17 1 45 51 96 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 68 125 8
192 32020192 บ้านนาดี 13 13 26 1 16 9 25 1 29 22 51 2 15 15 30 1 19 11 30 1 9 12 21 1 16 10 26 1 12 23 35 1 15 9 24 1 86 80 166 6 25 20 45 2 29 16 45 2 31 25 56 2 85 61 146 6 200 163 363 14
193 32020193 บ้านสะทืด 1 2 3 1 4 2 6 1 5 4 9 2 5 1 6 1 6 1 7 1 3 2 5 1 1 2 3 1 3 3 6 1 5 2 7 1 23 11 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 15 43 8
194 32020194 บ้านหนองอียอ 10 12 22 1 24 10 34 2 34 22 56 3 30 13 43 2 21 16 37 2 20 23 43 2 21 15 36 2 30 14 44 2 27 20 47 2 149 101 250 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 123 306 15
195 32020195 บ้านอาเลา 2 6 8 1 6 6 12 1 8 12 20 2 5 4 9 1 4 5 9 1 6 6 12 1 8 6 14 1 8 6 14 1 7 9 16 1 38 36 74 6 11 3 14 1 5 8 13 1 7 4 11 1 23 15 38 3 69 63 132 11
196 32020196 บ้านโนนเซียง 2 2 4 1 3 2 5 1 5 4 9 2 13 3 16 1 4 9 13 1 8 2 10 1 6 3 9 1 4 9 13 1 4 5 9 1 39 31 70 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 35 79 8
197 32020197 ผาแดงวิทยา 10 7 17 1 11 7 18 1 21 14 35 2 7 1 8 1 8 2 10 1 3 10 13 1 3 8 11 1 7 8 15 1 11 8 19 1 39 37 76 6 9 5 14 1 7 8 15 1 15 9 24 1 31 22 53 3 91 73 164 11
198 32020198 บ้านกาพระ 7 9 16 1 5 4 9 1 12 13 25 2 3 10 13 1 2 6 8 1 11 10 21 1 8 6 14 1 7 5 12 1 3 7 10 1 34 44 78 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 57 103 8
199 32020199 บ้านหนองครก 9 6 15 1 6 3 9 1 15 9 24 2 5 10 15 1 7 5 12 1 6 4 10 1 8 12 20 1 7 9 16 1 6 6 12 1 39 46 85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 55 109 8
200 32020200 บ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 12 8 20 1 17 17 34 1 29 25 54 2 10 6 16 1 15 18 33 2 11 17 28 1 18 11 29 1 15 14 29 1 24 14 38 2 93 80 173 8 27 23 50 2 15 22 37 1 28 20 48 2 70 65 135 5 192 170 362 15
201 32020201 บ้านคำผง 7 6 13 1 15 8 23 1 22 14 36 2 15 20 35 1 14 11 25 1 11 10 21 1 17 12 29 1 19 15 34 2 9 12 21 1 85 80 165 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 94 201 9
202 32020202 บ้านเซียงซิน-โนนดู่ 5 8 13 1 8 13 21 1 13 21 34 2 12 11 23 1 6 6 12 1 10 6 16 1 8 10 18 1 9 8 17 1 11 11 22 1 56 52 108 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 73 142 8
203 32020203 บ้านม่วงหนองตาด 0 0 0 1 3 5 8 1 3 5 8 2 4 3 7 1 7 1 8 1 3 2 5 1 2 8 10 1 2 8 10 1 4 5 9 1 22 27 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 32 57 8
204 32020204 บ้านอาพืด 7 9 16 1 7 5 12 1 14 14 28 2 6 10 16 1 9 11 20 1 10 9 19 1 11 10 21 1 6 8 14 1 7 3 10 1 49 51 100 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 65 128 8
205 32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) 9 15 24 1 5 8 13 1 14 23 37 2 7 9 16 1 10 7 17 1 20 7 27 1 13 8 21 1 6 13 19 1 19 15 34 1 75 59 134 6 9 16 25 1 14 9 23 1 13 19 32 1 36 44 80 3 125 126 251 11
206 32020206 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง" 6 6 12 1 6 5 11 1 12 11 23 2 10 8 18 1 6 2 8 1 9 10 19 1 11 9 20 1 3 3 6 1 8 9 17 1 47 41 88 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 52 111 8
207 32020207 บ้านหนองบัวงาม 6 10 16 1 5 8 13 1 11 18 29 2 6 3 9 1 8 8 16 1 8 9 17 1 10 5 15 1 4 11 15 1 7 5 12 1 43 41 84 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 59 113 8
208 32020208 บ้านผักไหม 17 17 34 1 11 10 21 1 28 27 55 2 16 14 30 1 16 9 25 1 15 15 30 1 11 12 23 1 15 13 28 1 22 14 36 1 95 77 172 6 16 10 26 1 19 23 42 1 15 16 31 1 50 49 99 3 173 153 326 11
209 32020209 บ้านหนองไม้งาม 8 5 13 1 1 4 5 1 9 9 18 2 2 1 3 1 2 1 3 1 2 2 4 1 2 1 3 1 2 3 5 1 3 2 5 1 13 10 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19 41 8
210 32020210 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 6 2 8 1 6 6 12 1 12 8 20 2 6 3 9 1 4 1 5 1 4 3 7 1 8 1 9 1 7 7 14 1 7 4 11 1 36 19 55 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 27 75 8
211 32020211 บ้านค้อ 13 8 21 1 11 10 21 1 24 18 42 2 3 7 10 1 9 13 22 1 8 6 14 1 10 6 16 1 7 9 16 1 12 13 25 1 49 54 103 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 72 145 8
212 32020212 บ้านก้านเหลือง 8 9 17 1 6 10 16 1 14 19 33 2 8 11 19 1 10 14 24 1 9 5 14 1 7 10 17 1 15 10 25 1 14 4 18 1 63 54 117 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 73 150 8
213 32020213 บ้านระเวียง 12 18 30 1 10 8 18 1 22 26 48 2 16 25 41 1 9 13 22 1 14 18 32 1 14 8 22 1 13 12 25 1 18 10 28 1 84 86 170 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 112 218 8
214 32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 8 8 16 1 6 12 18 1 14 20 34 2 18 8 26 1 18 10 28 1 9 13 22 1 9 10 19 1 10 11 21 1 13 15 28 1 77 67 144 6 15 13 28 1 16 18 34 1 20 13 33 1 51 44 95 3 142 131 273 11
215 32020215 บ้านหนองหว้า 2 9 11 1 5 9 14 1 7 18 25 2 4 8 12 1 8 2 10 1 7 2 9 1 4 6 10 1 11 8 19 1 5 8 13 1 39 34 73 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 52 98 8
216 32020216 บ้านหนองเทพ 12 10 22 1 12 11 23 1 24 21 45 2 9 15 24 1 13 12 25 1 13 9 22 1 18 16 34 1 9 15 24 1 15 12 27 1 77 79 156 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 100 201 8
217 32020217 บ้านอีโสด 0 0 0 1 5 5 10 1 5 5 10 2 3 4 7 1 5 6 11 1 4 3 7 1 7 8 15 1 9 4 13 1 7 9 16 1 35 34 69 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 39 79 8
218 32020218 บ้านผำ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 10 10 20 1 9 8 17 1 8 10 18 1 4 10 14 1 6 7 13 1 6 11 17 1 43 56 99 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 56 99 8
219 32020219 บ้านสำโรง 14 6 20 1 8 18 26 1 22 24 46 2 19 12 31 1 16 9 25 1 10 10 20 1 13 12 25 1 16 15 31 1 14 12 26 1 88 70 158 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 94 204 8
220 32020220 บ้านหนองแวง 1 4 5 1 2 3 5 1 3 7 10 2 9 5 14 1 8 11 19 1 11 10 21 1 10 7 17 1 6 7 13 1 10 11 21 1 54 51 105 6 11 5 16 1 13 11 24 1 18 21 39 2 42 37 79 4 99 95 194 12
221 32020221 บ้านขุมดิน 14 6 20 1 7 6 13 1 21 12 33 2 8 6 14 1 14 10 24 1 16 8 24 1 10 7 17 1 8 8 16 1 7 8 15 1 63 47 110 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 59 143 8
222 32020222 บ้านหนองหลวง 9 13 22 1 6 7 13 1 15 20 35 2 14 7 21 1 6 10 16 1 11 10 21 1 11 11 22 1 4 16 20 1 6 11 17 1 52 65 117 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 85 152 8
223 32020223 โนนนารายณ์วิทยา 16 13 29 1 17 18 35 1 33 31 64 2 11 14 25 1 17 16 33 1 10 18 28 1 11 17 28 1 25 20 45 2 6 13 19 1 80 98 178 7 17 6 23 1 11 11 22 1 23 9 32 1 51 26 77 3 164 155 319 12
รวมทุกสถานศึกษา 1776 1696 3472 241 1915 1694 3609 246 3691 3390 7081 487 1976 1839 3815 250 1942 1746 3688 248 2174 2009 4183 260 2107 1899 4006 253 2214 2085 4299 256 2224 2074 4298 267 12637 11652 24289 1534 965 688 1653 71 897 743 1640 70 979 819 1798 75 2841 2250 5091 216 19169 17292 36461 2237

จำนวนนักเรียน 2554

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ผู้บริหารการศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาค เสนอแบ่งเขตมัธยมเป็น 76 เขตพร้อมเขตอำเภอประถมศึกษา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาเรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จัดโดยสมาคมวิชาชีพครูและผู้บริหารการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแห่ง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 300 คน

รมว.ศธ.กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาทั่วประเทศที่ได้รับการเยียวยาซึ่งได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปการศึกษา ในรอบแรกและได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้น ทั้งนี้ยืนยันว่าภายหลังกฎหมายการปฏิรูปการศึกษาในรอบแรกปี 2542 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทำให้การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้ นอกจากนี้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้สนองตอบต่อการกระจายอำนาจตามที่คาด หวังเอาไว้ โดยเฉพาะการที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ต้องการเห็นสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล แต่ 10 ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งรวมไปถึงการสอนให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น วันนี้เราจึงต้องมานั่งประชุมกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะดำเนินการกันอย่างไร เพื่อสอนให้คนไทยรู้จักวิธีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น

นอกจากนี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ยังไม่ได้กำหนดตำแหน่งที่ชัดเจน ทำให้มี ผอ.สพท. 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับเงินเดือนในระดับ ค.ศ.4 หรือเลื่อนเป็นระดับ 9 มาก่อน กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มาจากตำแหน่งอื่นๆ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีวิทยฐานะติดตามตัวมาก่อนมาเป็น ผอ.เขตฯ กลุ่มที่สามคือกลุ่มที่มาจากรอง ผอ.สพท.ที่สอบได้ โดยมีวิทยฐานะติดตามตัวมา และกลุ่มสุดท้ายคือรอง ผอ.สพท.ที่สอบได้ แต่ไม่มีวิทยฐานะติดตามตัวมา กลุ่มนี้ต้องมาดูแลต่อไป ซึ่งจะเห็นว่าตำแหน่ง ผอ.สพท.ยังไม่เป็นเอกภาพ จึงต้องการทำให้เป็นมาตรฐานตำแหน่งเหมือนกันต่อไป

ทั้งนี้ ต้องการให้ทุกท่านมีส่วนร่วมกันปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ ศธ. จึงขอฝากให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.ไปพิจารณาปรับปรุงระบบค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ โดยดูว่าเราจะใช้วิธีการใดที่จะปรับปรุงให้เพื่อนครูและบุคลการทางการศึกษา ได้ ไม่ควรใช้คำตอบเหมือนเดิมว่าจะนำกฎหมายข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้ โดยอนุโลม เพราะหากคิดเช่นนั้นก็คงไม่ต้องตอบคำถามเหล่านี้ แต่ต้องการให้คิดและทำนอกกรอบ

ตนยืนยันว่าหากมีส่วน ใดให้เพื่อนครูมีขวัญกำลังใจ มีมาตรฐานทางวิชาชีพสูงขึ้น จะทำอย่างเต็มที่ โดยจะระดมสรรพกำลังทุกอย่างเพื่อดูแลอย่างเป็นระบบ และจะไม่คิดอะไรแบบแยกส่วน เพื่อจะให้มีพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องการที่จะจัดระบบตำแหน่งออกจากระบบข้าราชการ พลเรือน เช่นเดียวกับ ศธ.จึงเป็นโจทย์ที่ต้องหาคำตอบถึงการจัดระบบตำแหน่งอย่างไรให้นอกกรอบจากที่ เคยเป็นมาแล้ว และในช่วงเดือนเมษายน 2554 รัฐบาลได้วางแผนว่าจะมีการปรับเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการมีเงินเดือน รายได้ต่างๆ สูงขึ้นด้วย

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้รับมอบหนังสือข้อเสนอแนวทางการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาจากนาย สำเนียง กุญชรินทร์ นายกสมาคมฯ ซึ่งได้นำเสนอข้อสรุปจากผู้บริหารการศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาค ที่ต้องการให้แบ่งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเป็น 76 เขตพื้นที่ตามเขตจังหวัด และแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นเขตอำเภอ โดย รมว.ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้ ศธ.ได้เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุดเพื่อดำเนินการรองรับกฎหมายในการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาคือ คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างเพื่อเตรียมจัดตั้งเขตพื้นที่ประถม-มัธยมฯ คณะกรรมการจัดบุคลากรเข้าสู่เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะดูรายละเอียดทั้ง 185 เขตประถมฯ และ 41 เขตมัธยมฯ ที่ได้วางแผนเตรียมการไว้แล้ว อย่างไรก็ตามการพิจารณาตามข้อเสนอของสมาคมฯ ศธ.จะนำมาพิจารณาในเชิงนโยบายต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตั้งเขต พื้นที่การศึกษา และคุณภาพการศึ

บรรจุครูผู้ช่วย

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 อนุมัติบรรจุรอบที่ 2 จำนวน 40 อัตรา

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สรุปงานวิจัยภาวะผู้นำ 3 บท

1. ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2

2.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าระดับใด ผู้บริหารมีจำเป็นจะต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการควบคุมงาน และตัดสินใจสั่งการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์การในการ-บริหารงานนั้น นอกจากจะใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยพื้นฐานในการบริหารอันแก่ คน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการที่ดี (Management) ในปัจจุบันปัจจัยการบริหารต้องเพิ่มอีก 2 ประการ คือ ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Technology) เพราะข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ ทั้งนี้เพราะข้อมูล สารสนเทศจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพการทำงานและผลของการปฏิบัติงานว่าเป็นอย่างไร เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการปฏิบัติงานครั้งต่อไป ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจของหน่วยงาน หรือองค์การที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (นิภาภรณ์ คำเจริญ, 2545, หน้า 11)
องค์การหรือหน่วยงานใดที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชาการหลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้มีกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลทางวิทยาศาสตร์หลักตรรกะและความสมเหตุสมผล เพราะข้อมูลสารสนเทศทั้งหลายนอกจากจะใช้ในการวางแผนดำเนินงานประกอบการตัดสินใจแล้ว ยังนำไปสู่การพัฒนาแนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ในการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกคนภายในองค์การ มีข้อมูลประกอบการพัฒนางานสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารทั้งในระดับสูงและหัวหน้ากลุ่มงาน ล้วนมีความจะเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการตัดสินใจกำหนด นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรมวิชาการ, 2544, หน้า 8)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ 1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป
ของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 8) ประสานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์การชุมชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สาถนประการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 10) ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์การ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา และ 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด โดยเพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมายอำนาจหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กลุ่ม
1 หน่วยงาน ดังนี้ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยตรวจสอบภายใน จากโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การงานวางนโยบายและแผน และการจัดทำงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดูแล
งานวิเคราะห์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมให้สถานศึกษาทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณและแผนดำเนินการประจำปี และพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ดังจะเห็นได้ว่า กลุ่มนโยบายและแผน เป็น-กลุ่มที่ปฏิบัติงานประสานกับสถานศึกษา การจัดทำข้อมูลตามโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลาง เช่น โปรแกรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (SMIS) โปรแกรมข้อมูลโรงเรียน (Obec) โปรแกรมข้อมูลบุคลากร (P-obec) โปรแกรมข้อมูลครุภัณฑ์ (M-obec) โปรแกรมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-obec) โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Gis) โปรแกรมข้อมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โปรแกรมการับ-ส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน การวางแผนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข โดยมีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการวางแผนในการจัดทำแผนยุทดศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อไป
แต่เนื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน ไม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์ ไม่มี
การจัดเก็บที่เป็นระบบ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มงาน ระบบการปฏิบัติในปัจจุบันที่ใช้ระบบมือในการจัดเก็บในแฟ้มเอกสารหรือในทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบจัดทำขึ้น เพื่อสะดวกต่อการใช้งานของแต่ละคน ทำให้มีข้อมูลอยู่อย่างกระจัดกระจาย เกิดความยุ่งยากในการสืบค้น การติดตาม หรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ด้านบุคลากร ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการ แนวคิด เทคนิควิธีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการบริการมีความล่าช้า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันด้านการดูแลรักษา ไม่มีผู้มีความรู้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ เห็นควรได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ระบบ (มะลิดา หงส์ทอง. 2548 : 2)
ด้วยสภาพปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เห็นว่าหากข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานได้รับการพัฒนาให้ความสมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย จะส่งผลให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ โกวัฒน์ เทศบุตร (2549 : 9) ที่ได้สรุปไว้ว่า ข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ ความเที่ยงตรง (Accuracy) ทันต่อการใช้งาน (Timeliness) และตรงต่อความต้องการ (Relevancy) ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการให้กลุ่มงานนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง
4. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตในการศึกษาค้นคว้าดังนี้
1. เนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่
1.1 ด้านข้อมูลและสารสนเทศ
1.2 ด้านนโยบายและแผน
1.3 ด้านการวิเคราะห์งบประมาณ
1.4 ด้านการติดตามประเมินผลและรายงาน
2. ประชากร
ประชากร ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์
เขต 2 จำนวน 246 โรงเรียน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาได้กำหนดตามตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ปรากฏว่า ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 150 โรงเรียน ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple sampling) เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนด โดยกำหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ
2 คน คือ ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น ผู้บริหารและครู
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่
3.2.1 ด้านข้อมูลและสารสนเทศ
3.2.2 ด้านนโยบายและแผน
3.2.3 ด้านการวิเคราะห์งบประมาณ
3.2.4 ด้านการติดตามประเมินผลและรายงาน

5. ประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้า

ข้อค้นพบจากการศึกษาค้นคว้าสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา การพัฒนา และเป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดระบบงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมกับใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบาย

6. นิยามศัพท์เฉพาะ

ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึก หรือเจตคติที่มีการดำเนินงานการจัดระบบงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ระบบสารสนเทศ หมายถึง การจัดทำข้อมูลให้อยู่ในลักษณะของสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึง กลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เช่น จัดทำข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ซึ่งทำให้มีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอใจการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2. ด้านนโยบายและแผน หมายถึง กลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปี
3. ด้านการวิเคราะห์งบประมาณ หมายถึง กลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะเกณฑ์การจัดสรรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน งบดำเนินการและรายจ่ายอื่นแล้วนำมาวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ
4. ด้านการติดตามประเมินผลและรายงาน หมายถึง กลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2

7. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน
2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. กรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้า
5. สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า

8. วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้ศึกษาดำเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

9. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้ศึกษาสร้างและหาคุณภาพดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
2. ศึกษาเอกสาร และตำราเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
3. กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานนโยบายและแผนจากนิยามศัพท์เฉพาะ
4. ร่างข้อคำถามของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ตามโครงสร้างของกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้ โดยสร้างแบบสอบถามเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูผู้สอน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของ
กลุ่มงานนโยบายและแผน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน....ข้อ ประกอบด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. นำหนังสือจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
3. ผู้ศึกษานำแบบสอบถามไปแจกให้กับผู้บริหารและครูด้วยตนเองพร้อมชี้แจงแนวทางการตอบแบบสอบถามและกำหนดวันที่จะมารับแบบสอบถามกลับคืน

10. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้ดำเนินการการจัดกระทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่า แบบสอบถามได้รับกลับคืนจำนวน...ฉบับ คิดเป็นร้อยละ...
2. นำแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์มาลงรหัส (Code) เพื่อนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตำแหน่ง โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2.2 การวิเคราะห์สภาพการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมกับการแปลผลการวิเคราะห์ โดยนำเสนอเป็นรายด้านและภาพรวม ซึ่งมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100)
2.3 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานนโยบายและแผน จำแนกตามตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติที (t-test independent)

11. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วย
1.1 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC) (สมนึก ภัททยธนี. 2551 : 220)
1.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  - coefficient) มีสูตรดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2551 : 248)
2. สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) สูตรที่ใช้คำนวณ มีดังนี้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2546. : 95)
2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) สูตรที่ใช้คำนวณ มีดังนี้ (ล้วน สายยศ. 2551 : 242)
2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สูตรที่ใช้คำนวณ มีดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 79)
3. การทดสอบค่าที (t-test : independent) สูตรที่ใช้คำนวณ มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2546 :
150)